ال ای دی رشدگیاه

ال ای دی رشد گیاه یک منبع نور مصنوعی و به طور کلی یک نور الکتریکی است ، که برای تحریک رشد گیاه با انتشار نور مناسب برای فتوسنتز طراحی شده است.

از چراغ های رشد در جاهایی استفاده می شود که در آن یا نور طبیعی وجود ندارد یا جایی که نور اضافی لازم باشد. امجد ال ای دی